تحلیل چند کاناله امواج سطحی (MASW)

امروزه داشتن دانش کافی در مورد خصوصیات دینامیکی الیه های زیر سطحی خاک در مکان های مختلف، در پروژه های مهندسی زلزله و مهندسی عمران بسیار ضروری می باشد. تخمین سرعت موج برشی به خصوص تا عمق متوسط 03 متر در مطالعات لرزهخیزی ناحیهای و مقاومت سازه ها در برابر زلزله از اهمیت ویژه ای برخودار است. پیش از توسعه روش های ژئوفیزیکی خصوصیات دینامیک ساختگاه به روش های مرسوم محاسبه میشد. به عبارت دیگر نمونه های خاک تا عمق مورد نظر و در فواصل مشخص تهیه می شدند و سپس مقاومت مصالح تحت فشارهای چند جانبه و شرایط خشک یا اشباع محاسبه میشدند. اما تعداد محدود حفاریها در یک محل، تعداد محدود نمونه ها در هر حفاری و در نهایت صرف زمان بسیار برای آماده سازی و انجام آزمایشات مختلف نیاز به روش های جایگزین را افزایش میداد. با توجه به ارتباط بسیار نزدیک خواص مکانیک خاک و سنگ با سرعت عبور امواج لرزه ای، روش های لرزه نگاری مهندسی در این حوزه وارد شدند. یکی از این روش ها لرزهنگاری درون گمانه یا به اصطالح دانهول (Downhole )است. در روش دانهول نیازی به مغزهگیری از عمقهای مختلف نیست و تنها حفر گمانه برای اجرای عملیات داده برداری کافیست. در این روش با تولید امواج لرزهای تراکمی و برشی در فاصله کمی از دهانه گمانه و ثبت امواج تولید شده توسط گیرندههای سه مولفهای و سپس پردازش دادههای لرزهای، پروفایل قائم تغییرات سرعت موج لرزهای حاصل میشود. سرعت موج برشی میانگین عمق 03 متر می تواند در برآورد تیپ ساختگاه بر اساس آیین نامه 0033 سازمان تحقیقات مسکن کارآمد باشد.

مراحل کلی اجرای تحلیل چند کاناله امواج سطحیMASW 

·       عملیات صحرایی برداشت داده ها.

·       پردازش و تحلیل داده های برداشت شده.

·       استخراج پارامترهای دینامیکی و تفسیر نتایج آن.

مزایای استفاده از آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحیMASW 

·       در این آزمایش نیازی به حفر چاه نیست.

·       زمان زیادی برای انجام این آزمایش نیاز نیست.

·       می توان این آزمایش را در خاک هایی که امکان حفاری نیست انجام داد.

·       با این آزمایش می توان توپوگرافی سنگ بستر خاک را تعیین کرد.

·       آزمایش ام ای اس دبلیو می تواند با بررسی خاک های زیرسطحی امکان تقویت سازه و تزریق مالت را ایجاد کند.

·       مدولهای دینامیکی خاک با این آزمایش به طور دقیق تخمین زده می شوند.

حاضرین در سایت

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم